છબીઓ

virpur's temple of Jaliyan
વીરપુર
First Photo of Jaliyan
પ્રથમ છબી
legs Photo of Jaliyan
વીરપુર ના ચરણકમળ
dhoraji's temple of Jaliyan
ધોરાજી
jam-kandorana's temple of Jaliyan
જામ-કંડોરણા
rajlot-jalaram prathna mandir's temple of Jaliyan
રજકોટ - પ્રાથના મંદીર
jamnagar-Happa's temple of Jaliyan
જામનગર - હાપા