વિરબાઇ માં

જલારામ બાપા

ભોજા ભગત

જલારામ બાપા નુ સૂત્ર

" રામ નામ મે લિન હે, દેખત સબ મે રામ તાકે પદ વંદન કરુ જય જય શ્રી જલારામ "


જલા બાપા ના ચમત્કારો