અન્ય ચમત્કારો

શંત રઘુવરદાસજી ની આગાહી સાચિ પડી

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

ગંગા, જમુના મૈયા જગ્યા ના ગોળામાં પાણી રેડવા આવે છે.

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

દયાળુ એવા ભક્ત જલારામ

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

જલારામ બાપા નો ભક્તીમય સ્વભાવ અને સાચી નિષ્ઠા

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

ઝોળી અને ધોકો

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

ગોંડલ ના મહારાજા ગામ ગરાસ આપે છે.

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

ભર્તુહરી અને ગોપીચંદ જલારામ બાપા ની જગ્યા મા આવે છે.

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

જલા ને જલાબાપા નું બીરુદ મડે છે.

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

શિક્ષક અને વિધ્યાર્થી વચ્ચે નો સાચો સંબંધ

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

જલારામ બાપા દળણુ દળે છે.

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................

બાપુ ! મને જેલ માં નાખો

માહીતી જલ્દી થી આવી રહી છે......................